Betingelser & Vilkår

Onestep AS, Orgnr. 914 303 931, Heierstuveien 21, 0880 OSLO,  Tlf: +47 90473563 blir heretter kalt Arrangøren.

Produkter og tjenester

Betingelser og vilkår omfatter kjøp av:

  • Organisert tur med reiseleder som er de organiserte gruppeturene som arrangeres av Arrangøren.

Ved kjøp av en Organisert tur med reiseleder er beskrivelsen av turen (heretter kalt Turbeskrivelsen) for den enkelte turen og Betingelser & Vilkår for Organisert tur med reiseleder, den avtalen du inngår med Arrangøren. Vi anbefaler deg derfor å lese nøye gjennom Turbeskrivelsen og Betingelser & Vilkår før du bestiller en tur. Informasjonen gitt i Turbeskrivelsen har prioritet foran informasjonen i Betingelser & Vilkår.

Avtalen inngås mellom deg, heretter kalt Kunden og Arrangøren.

Avtalen omfatter

Avtalen omfatter en tur slik den er beskrevet i Turbeskrivelsen samt eventuelle tilleggsytelser som er avtalt mellom Arrangøren og Kunden. Da turene vi arrangerer blir planlagt lang tid i forveien kan det bli gjort endringer i Turbeskrivelsen. Turbeskrivelsen må derfor anses for å være foreløpig. Ved endringer i Turbeskrivelsen skal Arrangøren informere kunden skriftlig om dette. Det tas forehold om eventuelle skrivefeil i programmet.

Nepal ligger i en aktiv seismisk sone som betyr at det finnes mulighet for jordskjelv, snøskred, jordras og oversvømmelse. Siden turene blir avholdt i naturutsatte områder som er sårbare for uforutsette hendelser kan det medføre forsinkelser og andre endringer i programmet.

Turene arrangeres sammen med lokale underleverandører og det benyttes lokale transportmidler underveis. Våre turer baseres på å tilby kultur- og naturopplevelser i avsidesliggende naturområder. Uforutsette hendelser som er utenfor vår kontroll som f.eks spesielle værforhold, naturkatastrofer og ekstraordinære hendelser i transportnettet kan medføre forsinkelser og endringer i henhold til den opprinnelige Turbeskrivelsen. Uforutsette hendelser kan oppstå før vi starter turen eller underveis. Dette kan medføre at vi må endre på den opprinnelige Turbeskrivelsen. I de tillfeller turopplegget må endres på grunn av uforutsette hendelser og ”Force Majeure” vil Arrangøren gjøre sitt ytterste for å legge opp til en alternativ tur som er så lik den opprinnelige turen som det er mulig. Medfører endringer i Turbeskrivelsen at turen blir rimeligere vil prisen bli redusert tilsvarende. Medfører endringene at den blir dyrere vil kunden bli belastet for mellomlegget mellom innbetalt beløp og økt pris. I de tilfeller det ikke er mulig å lage en alternativ tur vil turen bli innstilt og innbetalt beløp bli refundert. Arrangøren har ikke erstatningsansvar for andre utgifter kunden har som følge av innstillingen.

Oppstår uforutsette hendelser etter at turen er påbegynt vil Arrangøren sammen med sine underleverandører gjøre sitt ytterste for å finne alternative løsninger innenfor den samme tids- og kostnadsrammen som ligger til grunn for den opprinnelige Turbeskrivelsen. I de tilfeller endringene medfører ekstra kostnader vil kunden bli belastet for disse. Turene arrangeres i værutsatte områder og det kan oppstå forsinkelser som medfører at man ikke rekker planlagte hjemreisetidspunkt. Arrangøren kan, gjennom sine underleverandører, være behjelpelig med å finne ny flybillett som betales av Kunden. Arrangøren har ikke erstatningsansvar for kostnader kunden måtte ha ved en slik forsinkelse.

Prisendring

I tillegg til endring i pris som følge av slike endringer som er beskrevet ovenfor, forbeholder Arrangøren seg retten til å endre prisene ved endring i pris på transport, offentlige skatter og avgifter samt valutakurser.

En prisendring før turens oppstart på mer enn 8 % av den avtalte kjøpesum gir kunden rett til å gå fra avtalen uten kostnader for seg. I varselet om prisøkning etter ovenstående bestemmelser, skal Arrangøren sette en rimelig frist for kundens rett til å heve kjøpet uten kostnader for seg. Fristen kan ikke settes kortere enn tre virkedager.

Betaling

Bestillingen er bindende når depositumet er betalt. Depositumet er på 3.500 kroner. Depositumet forfaller til betaling 10 dager etter faktureringsdato. Er ikke depositumet på Arrangørens konto 5 dager etter forfallsdato, vil Arrangøren kontakte kunden for å forhøre seg om beløpet er betalt. Hvis det ikke er betalt, er ikke avtalen bindende for Arrangøren.

Restbeløpet betales senest 60 dager før avreise. Ved bestilling senere enn 60 dager før avreise skal turens fulle pris betales umiddelbart etter bekreftelse av plass.

På eget ansvar

Kunden deltar på turen på eget ansvar. Arrangøren, Arrangørens ansatte og underleverandører kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle uønskede hendelser som oppstår underveis på turen som for eksempel tap av verdisaker, personskader, sykdom, eller forsinkelser.

Oppstår uønskede hendelser vil arrangøren gjøre sitt ytterste for å bistå kunden i å få rettet opp i konsekvensene av hendelsen.

Vaksinasjon

Kunden oppfordres til å kontakte vaksinasjonskontor for å få avklart hvilke vaksiner han anbefales å ta før avreise.

Pass

Kunden har selv ansvaret for å ha med gyldig pass som er gyldig i minst 6 måneder og har minst en ledig side for visum.

Avbestilling

Kunden kan avbestille turen. Avbestilling skal meddeles skriftlig i brev eller via e-mail. Avbestillingsdato er den dato avbestillingen kommer frem til Arrangøren.  Avbestilles turen mer enn 60 dager før avreise får Kunden refundert innbetalt beløp minus depositumet. Fra 59 dager før til 30 dager før avreise refunderes 50% av turens fulle pris. Ved avbestilling senere enn 30 dager før avreisedøgnet starter eller ved utelatt fremmøte, gis ingen refusjon til Kunden.

Avlysning

Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse turen. Hvis det er 3 påmeldte eller mindre 35 dager før turens oppstartstidspunkt vil den bli avlyst. Ved en avlysning har kunden rett til å få tilbakebetalt det han har betalt for turen. Arrangøren er ikke erstatningspliktig for andre utlegg kunden har hatt.

Ved avlysning av den opprinnelige turen vil arrangøren være behjelpelig med å bistå kunden med å finne et alternativt turopplegg. Blir prisen lavere enn opprinnelig pris får kunden refundert differansen mellom prisene på avlyst tur og alternativ tur. Blir prisen høyere innbetales utestående beløp til arrangøren senest 60 dager før avreise. Ved endring senere enn 60 dager før avreise betales/refunderes prisdifferansen umiddelbart.

Reklamasjon/Tvistespørsmål

Mener du at det foreligger en feil eller mangel ved turen må du ta dette opp med turleder umiddelbart. Blir ikke feilen/mangelen rettet opp og du ønsker å reklamere på turen når du kommer hjem, må det senest skje en måned etter at turen er avsluttet ved at du sender en skriftlig begrunnet klage til Arrangøren.

Dersom det oppstår tvister mellom Arrangør og Kunden skal de søkes løst i minnelighet.

Arrangøren er tilknyttet Reisegarantifondet og turen som beskrevet i Turbeskrivelsen er dekket av garanti derfra (Se pakkereiseloven).

Lovvalg og kundens nasjonalitet.

Avtalen er underlagt norsk rett og tilbys primært norske kunder og kunder hjemmehørende i andre EØS- land. For kunder hjemmehørende i land utenfor EØS, forbeholder Arrangøren seg retten til å ikke inngå avtale.

Det tas forbehold om skrivefeil i detaljprogram og prisliste, samt på våre nettsider.